• Creative Cloud

  Nowo?ci w us?udze Creative Cloud

  Odkryj nowe metody wspó?pracy, tworzenia i nawi?zywania kontaktów ze spo?eczno?ci? z dowolnego miejsca.

  Skuteczna wspó?praca nawet na odleg?o??

  Cz?onkowie zespo?u mog? pracowa? oddzielnie. Dzi?ki nowym sposobom przechowywania, udost?pniania i recenzowania plików w us?udze Creative Cloud b?d? mieli poczucie wspó?pracy twarz? w twarz.

  Dowiedz si? wi?cej

  Skuteczna wspó?praca jest mo?liwa nawet na odleg?o??.

  ODKRYJ NOWE MO?LIWO?CI WSPó?PRACY ZDALNEJ


  Adobe XD

  Adobe XD

  Wspólna edycja pojedynczego dokumentu w czasie rzeczywistym przez wielu projektantów jednocze?nie

  Illustrator

  Adobe Illustrator

  Przechowywanie, udost?pnianie i ?ledzenie wersji plików bezpo?rednio w aplikacji przy u?yciu dokumentów w chmurze

  InDesign

  Adobe InDesign

  Wysy?anie plików do recenzji; przegl?danie komentarzy i odpowiadanie na nie w programie InDesign

  Spark

  Adobe Spark

  Znajdowanie zatwierdzonych obrazów z bibliotek udost?pnionych i umieszczanie ich na stronach aplikacji Spark

  Biblioteki Creative Cloud

  Biblioteki Creative Cloud

  Uzyskiwanie dost?pu do zasobów oraz porz?dkowanie ich i udost?pnianie w aplikacjach, na urz?dzeniach i w zespo?ach

  Tworzenie w dowolnym miejscu.

  Najnowsze aktualizacje jeszcze bardziej rozszerzaj? zakres mo?liwo?ci twórczych w dowolnym miejscu w aplikacjach Photoshop na tablecie iPad, XD, Illustrator i innych.

  Tworzenie w dowolnym miejscu

  ODKRYJ NOWO?CI U?ATWIAJ?CE PRAC? TWóRCZ? W DOWOLNYM MIEJSCU


  P?dzle

  Adobe Photoshop

  Profesjonalne wyniki jednym klikni?ciem dzi?ki optymalizacji portretów

  Photoshop na tablet iPad

  Photoshop na tablet iPad

  Bezproblemowe przenoszenie obrazów mi?dzy programami Lightroom i Photoshop

  Adobe Photoshop Lightroom

  Photoshop Lightroom

  Ochrona zdj?? cyfrowych za pomoc? nowego narz?dzia do znakowania wodnego

  Premiere Pro

  Adobe Premiere Pro

  Szybsze uruchamianie i ?atwiejsze edytowanie dzi?ki nowym ulepszeniom wydajno?ci

  Adobe Stock Audio

  Adobe Stock Audio

  Odkrywanie wolnych od tantiem utworów muzycznych pochodz?cych od nagradzanych artystów

  Adobe Fonts

  Adobe Fonts

  Przegl?danie i wybieranie czcionek w zale?no?ci od nastoju, gatunku lub zamiarów

  Kontakt ze spo?eczno?ci?

  Bez wzgl?du na to, czy dopiero zaczynasz korzysta? z naszych aplikacji, czy ju? dobrze je znasz — udzielamy pomocy w rozwijaniu umiej?tno?ci, przesuwaniu granic wyobra?ni i odnoszeniu sukcesów na ka?dym kroku.

  Lightroom

  Lightroom

  Prezentowanie najlepszych zdj??, sprawdzanie, jak robi? to inni, i uzyskiwanie przydatnych wskazówek od niesamowitych fotografików

  Wypróbuj teraz

  Adobe Live

  Adobe Live

  Nauka przydatnych umiej?tno?ci od projektantów, ilustratorów, fotografików i innych profesjonalistów w czasie rzeczywistym

  Nauka od zawodowców

  Sprawd?, który plan us?ug Creative Cloud b?dzie najdogodniejszy.

  U?ytkownicy indywidualni

  61,49 €/mies

  Korzystaj z ca?ej kolekcji ponad 20 aplikacji i us?ug do pracy twórczej.

  Uczniowie, studenci, nauczyciele i wyk?adowcy

  19,99 €/mies.

  Ponad 65% rabatu na ca?? kolekcj? aplikacji Creative Cloud

  Dla zespo?ów

  Ju? od?29,99 €/mies bez VAT.

  Wszystko, co potrzebne do tworzenia doskona?ych prac, rozbudowane o zaawansowan? obs?ug? ?atwego zarz?dzania i nie tylko.

  Kup przez telefon: 800 01 20 77

  Creative Cloud

  Kreatywno?? dla wszystkich.

  Fotografia. Wideo. Projektowanie. U?yteczno??. Trzeci wymiar i rzeczywisto?? rozszerzona. Us?uga Creative Cloud zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby realizowa? naj?mielsze pomys?y.

  s8sp