The future of photography. Here today.

Budúcnos? práce s fotografiami. Tu a?dnes.

??pi?kové nástroje na prácu s fotografiami, v?aka ktorym m??ete fotografie jednoducho upravova?,
usporadúva?, uklada? a zdie?a? z ?ubovo?ného miesta.

??pi?kové nástroje na prácu s fotografiami, v?aka ktorym m??ete fotografie jednoducho upravova?, usporadúva?, uklada? a zdie?a? z ?ubovo?ného miesta.

Dokonalá efektivita práce s PDF súbormi.

Dokonalá efektivita práce s PDF súbormi.

Pomocou aplikácie Adobe Acrobat DC m??ete skenova?, upravova?, podpisova? a preskúmava?
dokumenty z ?ubovo?ného miesta.

?

Lep?ie mo?nosti spolupráce.

Lep?ie mo?nosti spolupráce.

Nástroje na spoluprácu vstavané do v?etkych kreatívnych aplikácií od Photoshop CC a? po nové XD CC umo?ňujú jednoduché ukladanie, zdie?anie a bezpe?nú synchronizáciu dátovych zdrojov. Priná?ajú tie? pozoruhodné vysledky, kdeko?vek sa práve nachádzate.