• Creative Cloud

  Creative Cloud'daki Yenilikler.

  Diledi?iniz yerden i? birli?i yapmak, i?erik olu?turmak ve toplulu?unuzla ba?lant? kurmak i?in yeni y?ntemleri ke?fedin.

  Uzakta olsan?z bile birlikte daha iyi ?al???n.

  Siz ve ekibiniz ayr? yerlerde ?al???yor olabilirsiniz. Ancak dosyalar? Creative Cloud'da depolaman?n, payla?man?n ve incelemenin yeni y?ntemleri sayesinde yüz yüze i? birli?i yap?yormu? gibi hissedeceksiniz.
  ?

  Daha fazla bilgi edinin

  Uzakta olsan?z bile birlikte daha iyi ?al???n.

  UZAKTAN ?? B?RL???NE Y?NEL?K YEN?L?KLER? G?RüN


  Adobe XD

  Adobe XD

  Tek bir belgeyi birden ?ok tasar?mc?yla ayn? anda ger?ek zamanl? olarak birlikte düzenleyin.

  Illustrator

  Adobe Illustrator

  Dosya sürümlerini do?rudan uygulaman?zda depolamak, payla?mak ve izlemek i?in bulut belgelerini kullan?n.

  InDesign

  Adobe InDesign

  Dosyalar? incelemeye g?nderin. Yorumlar? g?rün ve yan?tlay?n. Bunlar, InDesign'dan ??kmadan yap?labilir.

  Spark

  Adobe Spark

  Payla??lan kitapl?klardan onaylanan g?rüntüleri bulup Spark sayfalar?na yerle?tirin.

  Creative Cloud Libraries

  Creative Cloud Libraries

  Farkl? uygulamalar, ayg?tlar ve ekiplerdeki varl?klara eri?in, bunlar? organize edin ve payla??n.

  Diledi?iniz yerde i?erik olu?turun.

  En son güncellemelerimiz sayesinde, nerede olursan?z olun iPad, XD, Illustrator ve di?er platformlardaki Photoshop ile hayal etti?iniz ?eyleri olu?turabilmek art?k ?ok daha kolay.

  Diledi?iniz yerde i?erik olu?turun.

  D?LED???N?Z YERDE ??ER?K OLU?TURMAYA Y?NEL?K YEN?L?KLER? G?RüN


  Photoshop

  Adobe Photoshop

  Portre Optimizasyonu ile tek t?klatmayla profesyonel sonu?lar elde edin.

  iPad'de Photoshop

  iPad'de Photoshop

  Bir g?rüntüyü Lightroom'dan Photoshop'a sorunsuz bir ?ekilde ta??y?p tekrar geri al?n.

  Adobe Photoshop Lightroom

  Photoshop Lightroom

  Yeni filigran arac?yla dijital foto?raflar?n?z? koruyun.

  Premiere Pro

  Adobe Premiere Pro

  Yeni performans iyile?tirmeleriyle uygulamay? daha h?zl? ba?lat?n ve daha verimli ?ekilde düzenleme yap?n.

  Adobe Stock Ses

  Adobe Stock Ses

  ?düllü sanat??lar?n telifsiz müzik par?alar?n? ke?fedin.

  Adobe Fonts

  Adobe Fonts

  Ruh haline, türe veya amaca g?re kategorilendirilmi? fontlara g?z at?n ve bunlar aras?ndan se?im yap?n.

  Toplulu?unuzla ba?lant? kurun.?

  ?ster uygulamalar?m?z? yeni kullan?yor olun ister deneyimli bir kullan?c? olun; becerilerinizi geli?tirmenize, hayal gücünüzü geni?letmenize ve maceran?z?n her ad?m?nda ba?ar?l? olman?za yard?mc? olmak i?in buraday?z.

  Lightroom

  Lightroom

  En iyi ?ekimlerinizi sergileyin, ba?kalar?n?n neler yapt???n? g?rün ve harika foto?raf??lardan harika ipu?lar? al?n.

  ?imdi deneyin

  Adobe Live

  Adobe Live

  Tasar?mc?lar, illüstrat?rler, foto?raf??lar ve di?er profesyonellerin rehberli?iyle ger?ek zamanl? olarak beceriler edinin.
  ?

  Profesyonellerden ??renin ?

  Size en uygun Creative Cloud plan?n? bulun.

  Bireysel kullan?c?lar

  ₺332,76/ay

  20'den fazla yarat?c? uygulama ve hizmetten olu?an koleksiyonun tamam?na sahip olun.

  ??renciler ve ??retmenler

  ₺125,08/ay

  Creative Cloud uygulamalar?ndan olu?an koleksiyonun tamam?nda %60'?n üzerinde tasarruf sa?lay?n.

  Ekipler

  Ba?lang?? fiyat?: ₺181,00/ay?(KDV hari?).

  Mükemmel ?al??malar ortaya koymak i?in gereken her ?eyin yan? s?ra, kolay lisans y?netimi, geli?mi? destek ve daha pek ?ok hizmete sahip olun.

  Telefonla sat?n almak i?in: +44 203 0277 764

  Creative Cloud

  Herkes i?in yarat?c?l?k.

  Foto?raf. Video. Tasar?m. Kullan?c? Deneyimi. 3D ve Art?r?lm?? Ger?eklik (AR). Creative Cloud, hayal gücünüzün sizi g?türdü?ü her yerde ihtiyac?n?z olan her ?eye sahiptir.

  s8sp